[หมายเหตุ] ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการของ 4Games ก่อนที่ท่านจะลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการหรือตัดสินใจใช้สินค้าหรือบริการของ4Games ขอความกรุณาให้ท่านศึกษาเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้อย่างละเอียด (โดยเฉพาะข้อความที่เน้นตัวหนาหรือขีดเส้นใต้) และขอแนะนำให้ผู้เล่นที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำความเข้าใจกับเงื่อนไขการให้บริการภายใต้คำแนะนำของผู้ปกครอง หากผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ กรุณาอย่าลงทะเบียนหรือใช้บริการใดๆ จาก 4Games

1. Overview
บริษัท 4Games เปิดให้บริการโดยบริษัท Perfect Online Holding Limited ซึ่งเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการกับ Perfect Online Holding Limited รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง
“บริษัทที่เกี่ยวข้อง” หมายถึงบริษัทที่บริหารงานหรือก่อตั้งโดยบริษัท Perfect Online Holding Limited ทั้งปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งอาจบริหารงานโดยฝ่ายหนึ่ง ร่วมกันบริหารหรืออีกฝ่ายเป็นผู้บริหารหลัก รวมทั้งการที่ทั้งสองฝ่ายหรือสองฝ่ายขึ้นไปอยู่ภายใต้การบริหารของฝ่ายหนึ่ง ถูกบริการร่วมกันหรือเป็นผู้บริหารหลักร่วมกัน (ภายในเงื่อนไขการให้บริการนี้จะเรียกรวมบริษัท Perfect Online Holding Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้องว่า “เพอร์เฟคเวิลด์” หรือ “เพอร์เฟค”)
“ผู้ใช้บริการ” คือผู้บริโภคที่ใช้สินค้าและ/หรือบริการของ 4Games

2. การยืนยันและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้เป็นเงื่อนไขที่ผู้ใช้บริการรับทราบก่อนใช้สินค้าและบริการจาก 4Games ขอบเขตเงื่อนไขการให้บริการครอบคลุมการให้บริการและสินค้าทั้งหมดของ 4Games ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะใช้บริการใดจาก 4Games ทั้งหมดทั้งปวงจะถือว่าอยู่ในข้อตกลงของเงื่อนไขการให้บริการข้างต้นทั้งสิ้น เมื่อผู้เล่นใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งจาก 4Games พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการทั้งหมด จะถือว่าได้รับทราบประกาศทั้งหมดของการให้บริการในรายการดังกล่าวจากเพอร์เฟคเวิลด์แล้ว
ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับ: เมื่อผู้ใช้บริการคลิก "ยอมรับ" “ตกลง” หรือเข้าใช้งานในช่องทางการให้บริการของ 4Games แล้ว จะถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านรายละเอียดของข้อตกลง ทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดจากทางเพอร์เฟคเวิลด์แล้ว โดยผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดด้วยความสมัครใจ หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในภายหลัง ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถทำการโต้แย้งต่อรายละเอียดเงื่อนไขการให้บริการที่ผู้ใช้บริการไม่ได้อ่านให้ละเอียดไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับ: ยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของเว็บไซต์ 4Games และศูนย์บริการลูกค้า (FAQ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ นโยบายการเติมเงิน กฎการดูแลเกม ขอบเขตการค้าของผู้เล่น นโยบายการให้บริการของ GM ขั้นตอนการจัดการโปรแกรมโกงหรือโปรแกรมช่วยเล่น รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการแฮ็กไอดี เป็นต้น รายการข้างต้นล้วนรวมอยู่ในเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งมีผลครอบคลุมอยู่ในเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้

3. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ
ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับ: จากรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์จริง เพอร์เฟคเวิลด์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎการให้บริการต่างๆ โดยทางเพอร์เฟคเวิลด์มีสิทธิ์ในการเลือกใช้รูปแบบการแจ้ง อาทิ การประกาศทางหน้าเว็บไซต์ เพื่อปรับเงื่อนไขการให้บริการรายการต่างๆ หรือเงื่อนไขรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในขณะที่ผู้ใช้บริการใช้สินค้าและบริการ ผู้ใช้บริการควรรับทราบเงื่อนไขต่างๆ และทำความเข้าใจกับรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงด้วย ทั้งนี้ผู้ใช้บริการควรเคารพเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดรวมทั้งเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะหากผู้เล่นไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขหรือกฎข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ของเพอร์เฟคเวิลด์ ผู้เล่นสามารถยุติการใช้สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเพอร์เฟคเวิลด์ได้ทันที หากภายหลังจากเพอร์เฟคเวิลด์ทำการแก้ไขข้อตกลงหรือเงื่อนไขการให้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการยังคงใช้สินค้าหรือบริการของเพอร์เฟคเวิลด์อยู่ จะถือว่าผู้ใช้บริการเห็นด้วยกับเงื่อนไขการให้บริการหรือกฎการให้บริการที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงทั้งหมด หลังจากที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วนด้วยตนเอง หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากการที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ศึกษาเงื่อนไขการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป ทางเพอร์เฟคเวิลด์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

4. ทรัพย์สินทางปัญญาและการการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทั้งหมด
เนื้อหา ข้อมูล ผลงานการพัฒนาด้านเทคโนโลยี (รวมทั้งซอร์ฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง) สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรวมถึงสินค้าของ 4Games ทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของเพอร์เฟคเวิลด์หรือผู้ถือครองสิทธิ์ หากไม่ได้รับอนุญาตจากเพอร์เฟคเวิลด์หรือได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายจากผู้ถือครองสิทธิ์ ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิดำเนินการแก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ เผยแพร่ ดำเนินการ ทำซ้ำ แบ่งปัน มอบอำนาจ ดัดแปลง เคลื่อนย้ายหรือจำหน่ายผลงานทั้งหมดซึ่งครอบคลุมถึงเนื้อหา ข้อมูล ซอร์ฟแวร์ สินค้าและการให้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้น กรณีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิอื่นๆ ทางเพอร์เฟคเวิลด์จะยุติการใช้สินค้าและบริการของผู้ใช้บริการทันที และหากผู้ใช้บริการสร้างความเสียหายกับเนื้อหา ข้อมูล ซอร์ฟแวร์ หรือสินค้า ทางเพอร์เฟคเวิลด์มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือฟ้องร้องโทษทางกฎหมายจากผู้ใช้บริการดังกล่าว
ผู้ใช้บริการยืนยันว่าจะไม่ใช้พื้นที่ให้บริการของ 4Gamesนอกเหนือจากช่องทางที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์กำหนด ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า หากพบพฤติกรรมละเมิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดหรือละเมิดกติกาการให้บริการใดๆ ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้ศูนย์บริการลูกค้าของของทางเพอร์เฟคเวิลด์ในทันที
เพอร์เฟคเวิลด์มีสิทธิโดยชอบธรรมกับข้อมูล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลไอดี ข้อมูลเกมและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากระบบ เป็นต้น) ในขณะที่ผู้ใช้บริการใช้งานซอร์ฟแวร์ของเพอร์เฟคเวิลด์หรือในระหว่างที่ผู้ใช้บริการใช้บริการด้านใดด้านหนึ่งจากเพอร์เฟคเวิลด์ โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการใช้งานข้อมูลหรือเนื้อหาภายใต้เงื่อนไขการให้บริการหรือตามกฎกติกาของเกมเท่านั้น
ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับ: ข้อมูลภายในเซิร์ฟเวอร์ที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์จัดเตรียมทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ไอเทมเสมือน เป็นต้น) ทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของทาง “เพอร์เฟคเวิลด์” ในกรณีที่ไม่มีการส่งผลกระทบใดๆ กับการรับบริการของผู้ใช้บริการ ทางเพอร์เฟคเวิลด์มีสิทธิ์ในการเก็บรักษาหรือไม่เก็บรักษาข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดภายในเซิร์ฟเวอร์
ข้อมูลไอเทมเสมือนทั้งหมดภายในสินค้าและบริการของเพอร์เฟคเวิลด์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Gcoins ตำลึงทอง ตำลึงเงิน Gold Silver Cash ไอเทม ยุทธภัณฑ์ เป็นต้น ถือเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการของเพอร์เฟคเวิลด์ สิทธิ์ขาดทั้งหมดถือเป็นของเพอร์เฟคเวิลด์ ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้ตามกฎข้อบังคับทางกฎหมายและเงื่อนไขการให้บริการเท่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงการได้รับไอเทมเสมือนจริงผ่านทางการเข้าร่วมเกม ของรางวัล การสมนาคุณ การแลกเปลี่ยนหรือการสะสมมูลค่า เป็นต้น “การแลกเปลี่ยน/ส่งมอบไอเทมเสมือนจริง” สำหรับผู้ใช้บริการในเงื่อนไขการให้บริการนี้ หมายถึง สิทธิในการใช้งานไอเทมเสมือนจริงที่ได้จากการแลกเปลี่ยน/ส่งมอบเท่านั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยน/ส่งมอบไอเทมเสมือนจริง

5. แนะนำการให้บริการด้านไอดีของ4Games
“ไอดี4Games” ในเงื่อนไขการให้บริการนี้ หมายถึง ไอดีที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนอย่างถูกต้องและสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นบริการที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์ใช้ระบบปฏิบัติการของตนให้บริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้เล่นจะต้องทำการลงทะเบียน พร้อมทั้งติดตั้งระบบต่างๆ ที่จำเป็นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และรับผิดชอบต่อค่าบริการอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง หลังจากที่ผู้เล่นลงทะเบียนสำเร็จ เพอร์เฟคเวิลด์มีสิทธิอ้างอิงตามนโยบายการให้บริการของเพอร์เฟคเวิลด์ ในการจัดสรรไอดี 4Games ให้กับผู้ใช้บริการ ในขณะที่ผู้ใช้บริการใช้บริการรายการต่างๆ ของเพอร์เฟคเวิลด์ ถือเป็นการยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการต่างๆ ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับ: เมื่อตั้งค่าไอดีสำเร็จ จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อีก ส่วนรหัสผ่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่หน้าของ 4Games.
ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับ: ทุกครั้งที่ลงทะเบียนไอดีหนึ่งๆ ใน 4Games จะถือเป็นการยอมรับข้อตกลงในสัญญา ซึ่งหมายถึงทั้งสองฝ่ายต่างบรรลุข้อตกลงร่วมกัน แต่ทางเพอร์เฟคเวิลด์มีสิทธฺิ์ในการควบคุมดูแลหนึ่งในไอดีหรือไอดีทั้งหมดภายใต้ชื่อของผู้ใช้บริการดังกล่าว ผู้ใช้บริการยืนยันและยอมรับว่าได้ใช้ข้อมูลที่เป็นจริงในการลงทะเบียนกับ 4Games พร้อมยืนยันว่าได้แจ้งข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริง ครบถ้วน ใช้งานได้จริง สามารถใช้อ้างอิงในทางกฎหมายและเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการนี้อย่างครบถ้วน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อมูลการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการสามารถทำการล็อกอินเพื่อดำเนินการอัพเดตข้อมูลด้วยตนเอง แต่หากเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ อาทิ คำถามรักษาความปลอดภัย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ใช้บริการจะต้องส่งข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ให้ทางเพอร์เฟคเวิลด์รับทราบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทางเพอร์เฟคเวิลด์พร้อมที่จะให้บริการในรายการดังกล่าวกับผูู้เล่นได้ทันที
ทางเพอร์เฟคเวิลด์มีสิทธิ์ในการตรวจสอบความจริงเท็จของข้อมูลที่ผู้ใช้บริการใช้ในการลงทะเบียน หากเพอร์เฟคเวิลด์ตรวจสอบพบว่าข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หมดอายุ หรือไม่มีผลทางกฎหมาย เพอร์เฟคเวิลด์จะสามารถดำเนินการระงับการใช้สินค้าหรือบริการของไอดีดังกล่าวได้ทันที เมื่อผู้ใช้บริการยอมรับ พร้อมแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงในการลงทะเบียนกับ 4Games ข้อมูลดังกล่าวจะถือเป็นข้อมูลอ้างอิงที่จะรับรองข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการกับ 4Games เมื่อผู้ใช้บริการต้องการอ้างอิงสิทธิ์ในการถือครองไอดีกับทางเพอร์เฟคเวิลด์ หากในบันทึกข้อมูลของเพอร์เฟคเวิลด์ ไอดีดังกล่าวมีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ตรงกับผู้ใช้บริการ ทางเพอร์เฟคเวิลด์มีสิทธิ์ที่จะไม่ยืนยันว่าผู้ใช้บริการดังกล่าวเป็นเจ้าของไอดีนั้น

6. ไอดี รหัสผ่านและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในไอดี รหัสผ่าน ข้อมูลรวมถึงเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องกับไอดี 4Games หลังจากที่ผู้ใช้บริการล็อกอินไปแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดของไอดีดังกล่าว ซึ่งรวมทั้งสิทธิและความรับผิดชอบทั้งหมด โดยผู้ที่ใช้ไอดีดังกล่าวจะถือว่าเป็นตัวของผู้ใช้บริการเองโดยไม่มีเงื่อนไข และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก็จะถือเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการทั้งหมดเช่นกัน หมายความว่า ผู้เล่นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดของไอดีดังกล่าว เมื่อผู้ใช้บริการรับทราบและตอบรับเงื่อนไขการให้บริการแล้ว จะสามารถตรวจสอบรหัสผ่าน4Gamesได้จากทางอีเมล์เท่านั้น หลังจากที่ผู้เล่นลงทะเบียนแบบลัดเสร็จสิ้น ทางเพอร์เฟคเวิลด์จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้เล่นทำการยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมล์ผ่านช่องทาง4Games เพื่อความปลอดภัยของไอดี หลังจากที่ทำการลงทะเบียนแล้วผู้เล่นควรทำการยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมล์โดยเร็วที่สุด หากผู้ใช้บริการทำการยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมล์ล่าช้าจนก่อให้เกิดการรั่วไหลของรหัสผ่านหรือปัญหาอื่นๆ ผู้ใช้บริการจะต้องทำหน้าที่รับผิดชอบกับผลที่ตามมาทั้งหมดด้วยตนเอง
เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในไอดีของผู้ใช้บริการ ทางเพอร์เฟคเวิลด์พยายามเลือกใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่เหมาะสม ซึ่งผู้ใช้บริการเองก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลไอดี รหัสผ่านพร้อมกับใช้ไอดีและรหัสผ่านด้วยความระมัดระวัง หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ดำเนินการตามรายละเอียดข้างต้นจนก่อให้เกิดความเสียหายกับรหัสผ่าน ไอดีถูกแฮ็กหรือสร้างความเสียหายใดๆ ให้กับผู้ใช้บริการท่านอื่น ฝ่ายดังกล่าวจะต้องรับโทษตามกฎหมายจากผลที่เกิดขึ้น
ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับ: ระดับความสำคัญของการให้บริการทางข้อมูลของเพอร์เฟคเวิลด์จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งมีการกำหนดเป็นนโยบายแบ่งออกตามระดับความปลอดภัย ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลและเอกสารส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามระดับความปลอดภัยของการให้บริการนั้น อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ไอดี รหัสผ่าน เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด คำถามรักษาความปลอดภัย authentication code ระดับสูง สำเนาหรือเอกสารรับรองบุคคลตัวจริง (อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน พาสปอร์ต) เป็นต้น หลังผู้ขอใช้บริการผ่านการยืนยันตัวบุคคลจากทางเพอร์เฟคเวิลด์แล้ว เพอร์เฟคเวิลด์จะถือว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้ขอรับบริการจากไอดีดังกล่าว ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากไอดีนั้นๆ
เพื่อความปลอดภัยในไอดีของผู้ใช้บริการ เพอร์เฟคเวิลด์ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการห้ามแพร่งพรายข้อมูลไอดีหรือรหัสผ่านให้กับบุคคลอื่นเด็ดขาด และไม่ควรใช้งานไอดีร่วมกับบุคคลอื่นๆ ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับ: หากมีความผิดพลาดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง คอมพิวเตอร์ติดไวรัสหรือถูกโปรแกรมล้วงข้อมูลจนส่งผลให้ข้อมูลไอดีรั่วไหล ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง เจ้าหน้าที่ของเพอร์เฟคเวิลด์ (อาจรวมถึง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบอร์ด เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น) จะไม่มีการสอบถามรหัสผ่านของผู้ใช้บริการไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงห้ามแพร่งพรายรหัสผ่านไม่ว่ากับบุคคลใด เพื่อป้องกันปัญหาการถูกแฮ็กข้อมูล กรุณาปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้: ไม่ควรตั้งรหัสที่ง่ายต่อการคาดเดามากเกินไป หลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านที่เหมือนกับไอดี ไม่ใช้ไอดีร่วมกับบุคคลอื่นๆ ไม่ควรติดตั้งโปรแกรมผิดกฎหมายหรือโปรแกรมที่มีที่มาไม่ชัดเจน ทางเพอร์เฟคเวิลด์ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมกับการรักษาความปลอดภัยในกรณีพิเศษ
หากไอดีหรือรหัสผ่านของผู้เล่นถูกบุคคลอื่นใช้วิธีการผิดกฎหมายจนก่อให้เกิดความผิดปกติหรือเสียหาย ควรแจ้งให้ทางเพอร์เฟคเวิลด์รับทราบตามวิธีการที่ระบุไว้ทันที ทั้งนี้ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ส่งคำร้องให้เพอร์เฟคเวิลด์ระงับการล็อกอินเพื่อใช้งานของไอดีดังกล่าวชั่วคราว แต่การส่งคำร้องดังกล่าวผู้ใช้บริการจำเป็นต้องมีเอกสารรับรองตัวบุคคลที่ชัดเจน เมื่อเพอร์เฟคเวิลด์ดำเนินการตรวจสอบว่าผู้ยื่นคำร้องเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของไอดีผู้ใช้บริการแล้ว ก็จะดำเนินการระงับการล็อกอินใช้งานของไอดีดังกล่าวในทันที หากทางเพอร์เฟคเวิลด์ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้น และไม่ได้ดำเนินการระงับการล็อกอินใช้งานของไอดีดังกล่าวในทันที จนส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายใดๆ ทางเพอร์เฟคเวิลด์จะรับผิดชอบตามข้อตกลงอย่างเหมาะสม หากผู้ใช้บริการไม่ได้ส่งเอกสารรับรองตัวบุคคลที่ถูกต้องหรือเอกสารที่ผู้เล่นส่งมาไม่ตรงกับเอกสารรับรองตัวบุคคลที่ใช้ในการลงทะเบียน เพอร์เฟคเวิลด์มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
เพอร์เฟคเวิลด์จะมีเครื่องมือช่วยเหลือในการรักษาความปลอดภัยของไอดีและรหัสผ่านทั้งรูปแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบและยอมรับว่า: เครื่องมือเหล่านี้สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับไอดีและรหัสผ่านได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเพอร์เฟคเวิลด์ไม่ได้รับรองว่าหากผู้ใช้บริการใช้งานเครื่องมือดังกล่าวแล้วจะสามารถรับรองความปลอดภัยให้กับไอดีหรือรหัสผ่านได้แบบ 100%

7. การรักษาความเป็นส่วนตัว
ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับ เพื่อตอบสนองการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น เพอร์เฟคเวิลด์จะคัดเลือกผู้ใช้บริการที่สมัครใจเพื่อทำการสอบถามและรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้เพอร์เฟคเวิลด์จะเรียบเรียงข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด และทำการแก้ไขปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น ขณะที่ผู้ใช้บริการใช้บริการของเพอร์เฟคเวิลด์ ทางเซิร์ฟเวอร์จะมีการบันทึกข้อมูลทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ URL ที่อยู่ IP ประเภท Browser ภาษาที่ใช้ วันที่หรือเวลาที่เข้าเยี่ยมชม เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการล็อกอินหรือใช้บริการของเพอร์เฟคเวิลด์ เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งๆ ทางเพอร์เฟคเวิลด์อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูล cookies เพื่อส่งข้อมูลที่ต้องการไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ cookies หากผู้ใช้บริการปฏิเสธ cookies ผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถล็อกอินหรือใช้งานฟังก์ชั่นบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ cookies ข้อมูลที่เพอร์เฟคเวิลด์รวบรวมเอาไว้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลเชิงพาณิชย์ทั่วไปของเพอร์เฟคเวิลด์ และอาจมีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลดังกล่าวจะผ่านการส่งต่อ รวบรวม ซื้อ เรียบเรียงใหม่ เป็นต้น หรือมีการส่งต่อให้ฝ่ายอื่นๆ หรือบริษัทที่รับหน้าที่ต่อจากเพอร์เฟคเวิลด์ เพอร์เฟคเวิลด์เห็นด้วยกับการวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งสรรหาวิธีการต่างๆ และใช้วิธีการต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลอย่างเต็มที่
การเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถือเป็นหนึ่งในนโยบายพื้นฐานของเพอร์เฟคเวิลด์ ดังนั้น เพอร์เฟคเวิลด์จะไม่มีการแพร่งพรายหรือเผยแพร่ข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้เพอร์เฟคเวิลด์จะรักษาข้อมูลการให้บริการต่างๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ นอกเหนือจากเงื่อนไขจำเป็นดังต่อไปนี้:
(1) ในกรณีที่ต้องเคารพข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย รวมทั้งการตรวจสอบจากหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการ ข้อมูลและวันเวลาที่ผู้ใช้บริการรับบริการจากเพอร์เฟคเวิลด์ ที่อยู่ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือชื่อโดเมน
(2) เพื่อรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงสิทธิสำคัญในด้านอื่นๆ
(3) ภายใต้สถานการณ์คับขัน ในกรณีที่ต้องการคุ้มครองความปลอดภัยของตัวผู้ใช้บริการเองหรือกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งหมด
(4) ในกรณีที่อ้างอิงตามเงื่อนไขของการให้บริการหรือในกรณีที่เพอร์เฟคเวิลด์พิจารณาแล้วว่าเห็นสมควร
เพอร์เฟคเวิลด์อาจดำเนินการร่วมกับบุคคลที่ 3 เพื่อตอบสนองการบริการให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งหากบุคคลที่ 3 เป็นบริษัทที่ได้รับสิทธิตัวแทนการให้บริการอย่างถูกต้องและต้องการตอบสนองนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (อาทิ ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ตัวแทนช่องทางการเติมเงิน ตัวแทนจำหน่ายไอเทมเสมือน สื่อสารมวลชน เป็นต้น) ทางเพอร์เฟคเวิลด์มีสิทธิในการมอบข้อมูลการลงทะเบียนให้กับบุคคลที่ 3 ข้างต้น
รายละเอียดเพิ่มเติมของนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถดูได้ที่ .4Gamesนโบบายความเป็นส่วนตัว

8. นโยบายการค้า
ในการนำเสนอสินค้าและบริการของเพอร์เฟคเวิลด์ อาจมีรายการหรือการให้บริการบางส่วนที่อาจเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ ในกรณีดังกล่าว ทางเพอร์เฟคเวิลด์จะมีข้อความแจ้งในหน้าจอที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ใช้บริการทำการยืนยันก่อน ซึ่งหากผู้เล่นปฏิเสธการจ่ายค่าบริการในรายการดังกล่าว ผู้ใช้บริการก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานหรือใช้บริการในรายการที่เกี่ยวข้องได้
สำหรับรายการสินค้าและบริการที่เก็บค่าบริการของเพอร์เฟคเวิลด์ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธรายการดังกล่าวได้ตามความสมัครใจ เพื่อความเป็นระบบในการจ่ายค่าบริการให้กับสินค้าหรือบริการ จะมีการอ้างอิงค่าบริการตามข้อกำหนดของเพอร์เฟคเวิลด์ ซึ่งหากปฏิเสธการเสียค่าใช้จ่ายหรือจ่ายเงินไม่ตรงต่อเวลา เพอร์เฟคเวิลด์มีสิทธิ์ในการระงับการใช้งานของสินค้าและบริการในรายการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายตามเงื่อนไขในภายหลังได้
เพอร์เฟคเวิลด์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าหรือรูปแบบการเก็บค่าบริการของสินค้าและบริการทุกชนิดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจากฟรีเป็นเสียค่าใช้จ่าย) เพอร์เฟคเวิลด์สามารถกำหนดราคาสินค้าหรือรูปแบบการเก็บค่าบริการของสินค้าและบริการในแต่ละรายการให้แตกต่างกันออกไป หรืออาจกำหนดราคาสินค้าหรือรูปแบบการเก็บค่าบริการตามระดับขั้นของสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้ เพอร์เฟคเวิลด์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเพอร์เฟคเวิลด์จะมีการแสดงข้อมูลของนโยบายทางการค้า รูปแบบการเก็บค่าใช้จ่าย รูปแบบการซื้อหรือนโยบายอื่นๆ ไปยังหน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการรวมถึงรักษาสิทธิในการซื้อสินค้าและบริการของเพอร์เฟคเวิลด์ได้อย่างเต็มที่ ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการซื้อสินค้าและบริการที่ต้องการ ณ พื้นที่ที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์กำหนด

9. ห้ามมิให้นำบริการต่างๆไปหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ผู้ใช้บริการจะต้องรับรองว่า หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากเพอร์เฟคเวิลด์ ผู้ใช้บริการไม่สามารถขายหรือกระทำการในเชิงพาณิชย์ใดๆ กับสินค้าและบริการต่างๆ ของเพอร์เฟคเวิลด์อย่างเด็ดขาด ห้ามมิให้กระทำการเพื่อหาแสวงผลกำไรใดๆ จากสินค้าและบริการของเพอร์เฟคเวิลด์โดยไม่ได้รับอนุญาต

10. การดูแลจัดการผู้ใช้บริการ
เมื่อผู้ใช้บริการมีไอดีของ 4Games แล้ว สามารถอัพโหลดรายละเอียดเนื้อหาที่จำเป็นต่อการใช้บริการได้บนเซิร์ฟเวอร์ของเพอร์เฟคเวิลด์ ซึ่งทางผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเนื้อหารายละเอียดที่อัพโหลดเหล่านั้นจากทางเพอร์เฟคเวิลด์ได้ฟรี
ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ตนเผยแพร่ออกไปแต่เพียงผู้เดียว การใช้งานของผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาในพื้นที่ กฎหมายของประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งผู้เล่นจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
(1) เมื่อผู้ใช้บริการประกาศข้อมูลใดๆ ไปยัง 4Games หรือใช้บริการใดๆ จากทางเพอร์เฟคเวิลด์ ทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับทางกฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง หากผู้ใช้บริการใช้สินค้าหรือบริการของ 4Games นอกเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ผู้ใช้บริการดังกล่าวก็ต้องเคารพกฎข้อบังคับทางกฎหมายและรูปแบบเครือข่ายในพื้นที่นั้นๆ ในขณะที่ใช้สินค้าและบริการของ 4Games หรือเพอร์เฟคเวิลด์ หากมีการสร้าง ทำซ้ำ แจกจ่าย เผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้:
(a) ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามทั้งที่เป็นสาธารณะและตัวบุคคล;
(b) ผิดกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งหรือผิดหลักคุณธรรมจริยธรรม;
(c) เนื้อหาที่มีส่วนประกอบของไวรัส โปรแกรมล้วงข้อมูล Time Bomb ฯลฯ ซึ่งอาจมีผลทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเพอร์เฟคเวิลด์หรือผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายหรืออาจส่งผลต่อความปลอดภัยในข้อมูลต่างๆ;
(d) เนื้อหาที่อาจเกี่ยวข้องกับสื่อลามก อนาจาร การพนัน ความรุนแรง น่ากลัวหรือชักจูงสนับสนุนเนื้อหาอาชญากรรม;
(e) เนื้อหาที่อาจแสดงถึงการข่มขู่ ก่อกวนคุกคาม ดูถูก หมิ่นประมาท เหยียดชาติพันธุ์สีผิว ละเมิดสิทธิของผู้อื่น;
(f) เนื้อหาที่อาจผิดต่อกฎหมาย ข้อบังคับของภาครัฐหรืออื่นๆ
(2) ผู้เล่นจะต้องใช้บริการภายในบอร์ดประกาศหรือ IM ของ 4Games ภายใต้การเคารพกฎข้อบังคับทางกฎหมาย ในระหว่างที่ผู้ใช้บริการทำการประกาศหรือใช้บริการใดๆ ภายใน 4Games ผู้ใช้บริการยังต้องคำนึงถึงกฎข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศ ระหว่างประเทศและเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง.
(3) การให้บริการของเพอร์เฟคเวิลด์ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการดำเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:
(a) เข้าถึงเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือใช้ทรัพยากรของเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต;
(b) ลบ แก้ไขหรือเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานของเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต;
(c) เข้าไปยังส่วนจัดเก็บข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส่วนประมวลผล ส่วนของการรับส่งข้อมูลหรือระบบปฏิบัติการ แล้วทำการลบ แก้ไขหรือเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต;
(d) เจตนาสร้างไวรัส หรือแพร่ไวรัสโดยมีเป้าหมายในการทำลาย;
(e) ใช้งานระบบให้บริการด้วยเจตนาที่ผิดต่อกฎข้อบังคับทางกฎหมาย;
(f) พฤติกรรมอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์;
(4) ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการทำการรบกวนการให้บริการของเพอร์เฟคเวิลด์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้:
(a) ในที่นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เว็บไซต์และซอร์ฟแวร์ของเพอร์เฟคเวิลด์ โดยห้ามมิให้ดำเนินการแก้ไข วิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) ถอดรหัส (Decompile) รื้อถอน (Disassemble) ทำซ้ำ (copy) หรือเผยแพร่ (distribute) โดยเด็ดขาด;
(b) ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับการให้บริการของเครือข่ายเพอร์เฟคเวิลด์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำลาย ส่งผลกระทบต่อเซิร์ฟเวอร์หรือทำให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานหนักเกินไป);
(c) ห้ามใช้สินค้าและบริการของเพอร์เฟคเวิลด์ผ่านทางซอร์ฟแวร์ที่สามหรือมีซอร์ฟแวร์ที่สามเป็นตัวช่วย และห้ามมิให้ใช้พฤติกรรมใดๆ ที่ทำผิดกติกาเกม ทำลายความเสมอภาคภายในเกมเป็นอันขาด;
(d) หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเพอร์เฟคเวิลด์ ห้ามมิให้ใช้ข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเพอร์เฟคเวิลด์ ในการสร้างสรรหรือเปิดให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแบบเดียวกัน อาทิ สร้างเซิร์ฟเวอร์เลียนแบบ เซิร์ฟเวอร์เถื่อน เป็นต้น;
(e) ห้ามอาศัยผลประโยชน์จากสินค้าหรือระบบให้บริการทางอินเทอร์เน็ตของเพอร์เฟคเวิลด์ดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งกระทบต่อการส่งถ่ายข้อมูลหรือรบกวนการทำงานของของระบบ;
(f) ห้ามมิให้กระทำการรบกวน ทำร้าย ด่าว่า ข่มขู่ ใช้คำลามกอนาจาร หมิ่นประมาทหรือการกระทำที่ผิดกฎข้อบังคับอื่นๆ ภายในระบบให้บริการทางอินเทอร์เน็ตของเพอร์เฟคเวิลด์;
(g) ห้ามใช้ระบบให้บริการทางอินเทอร์เน็ตของเพอร์เฟคเวิลด์กระทำการใดๆ ก็ตามที่อาจส่งผลเสียกับทางเพอร์เฟคเวิลด์;
(h) ห้ามนำข้อมูลหรือรายละเอียดใดๆ ของทางเพอร์เฟคเวิลด์ไปใช้ในช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ช่องทางที่เพอร์เฟคเวิลด์กำหนดเอาไว้;
(i) ข้อมูลทั้งหมดที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์และบริษัทพันธมิตรใช้สำหรับสินค้า บริการรวมถึงการดำเนินธุรกิจต่างๆ นอกเหนือจากช่องทางที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์อนุญาตแล้ว ห้ามมิให้ใช้ช่องทางอื่นในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเพอร์เฟคเวิลด์รวมทั้งข้อมูลที่อาจส่งผลกับภาพลักษณ์ในด้านลบในที่สาธารณะ;
(j) ห้ามใช้วิธีการใดๆ ที่อยู่นอกเหนือกฎข้อบังคับภายในเกมเพื่อให้ได้มาซึ่งไอเทมเสมือน (ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเงินภายในเกม ของหรืออุปกรณ์ภายในเกม เป็นต้น);
(k) ห้ามมิให้แสวงหาผลกำไรใดๆ จากสินค้าและบริการของเพอร์เฟคเวิลด์โดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด.
(5) ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้บริการจากเพอร์เฟคเวิลด์อย่างพร่ำเพรื่อ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: การส่งอีเมล์ขยะมายังที่อยู่ภายในเว็บไซต์ที่จัดเตรียมไว้รองรับการบริการของเพอร์เฟคเวิลด์ ใช้บริการจากเพอร์เฟคเวิลด์ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของของบุคคลอื่นหรือพฤติกรรมที่แสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ
(6) ผู้ใช้บริการควรใช้งานไอดีด้วยความระมัดระวังและรักษากฎกติกาอย่างเคร่งครัด
(a) หากพบพฤติกรรมการใช้ไอดีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือพบการรั่วไหลของไอดีที่อาจส่งผลกับความปลอดภัย กรุณาแจ้งเพอร์เฟคเวิลด์ในทันที;
(b) เพื่อความปลอดภัย ทางเพอร์เฟคเวิลด์ไม่แนะนำให้ผู้ใช้บริการทำการแลกเปลี่ยนหรือส่งมอบสิทธิ์การใช้ไอเทมเสมือนภายในเกม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เงินเกม อุปกรณ์และไอเทมเสมือนจริง เป็นต้น).
(c) หากสงสัยว่ามีพฤติกรรมที่ผิดกฎกติกาอย่างการแฮ็กไอดี ใช้โปรแกรมโกง เป็นต้น ผู้ใช้บริการควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของเพอร์เฟคเวิลด์ ในการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินค้าที่เกี่ยวข้องของเพอร์เฟคเวิลด์ เพื่อรักษาสิทธิ์ที่ตนและผู้ใช้บริการอื่นๆ พึงได้รับ
(d) ขณะที่ผู้ใช้บริการประกาศข้อความใดๆ ในช่องทาง 4Games ผู้ใช้บริการควรคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของตนด้วยทุกครั้ง ไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่น ขณะเดียวกันก็ไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นด้วยเช่นกัน หากเกิดกรณีที่ผู้ใช้บริการทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลไม่ว่าจะของตนเองหรือบุคคลที่สาม ทางเพอร์เฟคเวิลด์จะไม่รับผิดชอบทั้งความเสียหาย ค่าชดเชยหรือค่าความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น โดยทางผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองแต่เพียงผู้เดียว.
(7) ผู้ใช้บริการควรเคารพในเงื่อนไขการให้บริการ รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินงานอื่นๆ
เพอร์เฟคเวิลด์มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสมในแต่ละกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิทธิ์ในการระงับหรือลบข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้บริการอัพโหลดตามการแจ้งของบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการจะต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียด หากข้อความที่ปรากฏอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นมีเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดตรงกับเงื่อนไขในข้อที่ (1) เพอร์เฟคเวิลด์จะอ้างอิงตามกฎข้อบังคับ โดยจะยุติการรับส่งข้อมูลดังกล่าวในทันที พร้อมทั้งเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดำเนินการลบที่อยู่ของเนื้อหา สารบัญหรือปิดเซิร์ฟเวอร์นั้นๆ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบผลจากการกระทำในระหว่างที่ใช้บริการจากทางเพอร์เฟคเวิลด์ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ลักษณะการรับผิดชอบทางกฎหมายที่ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ดำเนินการชดเชยให้กับผู้เสียหาย ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการให้บริการที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์ระบุเอาไว้ คือ นอกเหนือจากการรับโทษทางกฎหมายหรือชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายแล้ว ผู้ใช้บริการอาจต้องเสียค่าชดเชยจำนวนหนึ่งให้กับเพอร์เฟคเวิลด์อีกด้วย.
เมื่อผู้ใช้บริการใช้บริการประกาศอิเล็กทรอนิกส์ของทางเพอร์เฟคเวิลด์ รวมทั้งกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดประกาศอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสนทนาออนไลน์และกระดานข้อความในการดำเนินการลงประกาศข้อความใดๆ ผู้ใช้บริการจะต้องเคารพในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการ รวมทั้งข้อตกลงเฉพาะที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์ประกาศเอาไว้ ผลทางกฎหมายที่บรรยายไว้ข้างต้นสามารถใช้ในกรณีของการใช้บริการประกาศอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน หากพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการไม่เป็นตามเงื่อนไขการให้บริการข้างต้น ทางเพอร์เฟคเวิลด์ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินว่าจะยกเลิกไอดีของผู้ใช้บริการนั้นๆ หรือไม่เป็นรายกรณี

11. อายุการใช้งานของไอดี4Games
ผู้ใช้บริการควรทำความเข้าใจกับอายุการใช้งานของไอดี 4Games การล็อกอินใช้บริการช่องทาง4Games อย่างสม่ำเสมอสามารถยืดอายุการใช้งานของไอดีได้.
ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับ: ก่อนที่จะเติมเงินให้กับไอดีใดๆ 4Games บริการที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์มอบให้จะอยุ่ในรูปแบบฟรี ส่วนข้อจำกัดในการให้บริการรูปแบบฟรีนั้น เพอร์เฟคเวิลด์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือยุติการให้บริการกับไอดีดังกล่าวตามแต่เงื่อนไขการดำเนินธุรกิจ.
(1) ยุติการให้บริการในกรณีทั่วไป:
ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับ:หากไอดี 4Games ใดๆ ไม่ได้ทำการล็อกอินเพื่อใช้สินค้าและบริการของเพอร์เฟคเวิลด์เลยตลอดระยะเวลา 360 วัน (ผู้ใช้บริการแบบเพคเกจจะนับหลังจากที่แพคเกจหมดอายุ) หรือผู้ใช้บริการทำการยุติการใช้บริการไอดี 4Games เอง ซึ่งทางระบบให้บริการของเพอร์เฟคเวิลด์มีสิทธิ์ที่จะไม่เก็บรักษาไอดีหรือข้อมูลของไอดีดังกล่าว.
(2) ยกเลิกการใช้ไอดีหรือยุติการใช้ (รวมถึงการยุติเมื่อหมดอายุ) ยกเลิกการใช้บริการในกรณีพิเศษ
หากผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมรายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการดังต่อไปนี้ เพอร์เฟคเวิลด์สามารถยกเลิก ระงับหรือยกเลิกการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดกับไอดีดังกล่าวได้ทันที (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การแบนไอดีที่ชื่อผู้ใช้บริการดังกล่าวเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือบางส่วน และระงับการล็อกอินตัวละครที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเรียกคืนผลประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้มาจากการกระทำโดยมิชอบ ดังต่อไปนี้:
(a) พฤติกรรมที่ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้;
(b) ใช้สิทธิในทางที่ไม่ถูกต้อง;
(c) การให้ข้อมูลลงทะเบียนอันเป็นเท็จ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลบุคคลและวิธีการติดต่อ);
(d) พฤติกรรมที่ละเมิดกฎกติกาการให้บริการอื่นๆ ที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์ประกาศหรือใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการใช้บริการของเพอร์เฟคเวิลด์;
(e) พฤติกรรมที่สร้างความเสียหายให้กับเพอร์เฟคเวิลด์และสิทธิของผู้อื่น ละเมิดสิทธิของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมลงทุนและผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ พฤติกรรมที่อาจทำลายความเท่าเทียมกันภายในเกม อาทิ การผูกขาดพื้นที่ภายในเกม ขัดขวางการรับประโยชน์ของผู้เล่นอื่นภายในเกมด้วยวิธีการมิชอบ);
(f) พฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง กฎข้อบังคับในการห้ามปฏิบัติต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย);
(g) พฤติกรรมที่ถือว่าผิดต่อจารีตและศีลธรรมอันดีของสังคม;
(h) พฤติกรรมอื่นๆ ที่ละเมิดกับกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของเพอร์เฟคเวิลด์;
(i) นอกเหนือจากกรณีข้างต้น ขณะที่ผู้ใช้บริการรับบริการของเพอร์เฟคเวิลด์ หากมีพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม โดยหนึ่งหรือหลายไอดีที่มีเจ้าของเป็นผู้ใช้บริการคนเดียวกันทำการล็อกอินแล้วมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพอร์เฟคเวิลด์สามารถดำเนินการระงับ ยุติการให้บริการกับส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดกับไอดีดังกล่าวหรือสามารถยกเลิกไอดีบางส่วนหรือทั้งหมดของผู้ใช้บริการดังกล่าวโดยพิจารณาไปตามกรณี
เมื่อไอดีถูกลบออกไป รายละเอียดรวมทั้งข้อมูลการให้บริการและดาต้าทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลพื้นฐานของไอดี ข้อมูลดาต้าเสมือน ข้อมูลไอดีเกม เป็นต้น) ของไอดี 4Games ดังกล่าวจะถูกลบทิ้งทั้งหมด และจะไม่สามารถทำการเรียกคืนได้ ซึ่งชื่อไอดีดังกล่าวอาจถูกใช้ลงทะเบียนโดยผู้ใช้บริการคนใหม่

12. ระงับการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต
เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ แม้จะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ แต่เพอร์เฟคเวิลด์มีสิทธิระงับการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต โดยที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น:
(1) การปรับปรุงระบบ ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาตามเวลาของเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์เกมรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ หรือหน้าเว็บหลักที่ใช้ในการนำเสนอสินค้าและบริการ โดยผู้เล่นสามารถไปยังหน้าเว็บหลักหรือประกาศเกมเพื่อตรวจสอบช่วงเวลาในการปิดปรับปรุงระบบประจำวัน
(2) ตามการพิจารณาของเพอร์เฟคเวิลด์ สามารถดำเนินการปรับปรุงระบบ ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์เกมรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ หรือหน้าเว็บหลักที่ใช้ในการนำเสนอสินค้าและบริการได้ทุกเวลา
(3) เนื่องจากเพอร์เฟคเวิลด์ พันธมิตรของเพอร์เฟคเวิลด์หรือฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์หรือระบบเครือข่ายโทรคมนาคมเกิดความผิดพลาดใดๆ หรือเกิดการขัดข้องในทุกกรณี
(4) มีบุคคลบุกรุกเข้าไปยังเครือข่ายของเพอร์เฟคเวิลด์ และทำการดัดแปลง แก้ไขปลอมแปลงข้อมูลของเว็บไซต์ หรือกระทำการใดๆ ที่มีผลต่อการทำงานของระบบ
(5) ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
(6) ผลจากคำร้องของสถาบันทางกฎหมายหรือข้อกำหนดทางกฎหมาย
(7) ตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือนโยบายแห่งชาติ

13. การเปลี่ยนแปลงหรือยุติการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต
ผู้ใช้บริการสามารถยุติการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตของเพอร์เฟคเวิลด์ได้ทุกเวลาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
เพอร์เฟคเวิลด์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อผู้ใช้บริการยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการข้างต้น ของเพอร์เฟคเวิลด์ ทางเพอร์เฟคเวิลด์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่ 3

14. เซิร์ฟเวอร์เทสและเซิร์ฟเวอร์ตัวอย่าง
เซิร์ฟเวอร์เทส (เซิร์ฟเทส) ถือเป็นช่วงที่เพอร์เฟคเวิลด์เปิดทดสอบสำหรับเกมประกาศเปิดตัว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะช่วงทดสอบภายใน CBT OBT)
เซิร์ฟเวอร์ตัวอย่าง (เซิร์ฟตัวอย่าง) เป็นเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างมีความเสถียรที่ทางเพอร์เฟคเวิลด์ใช้ในการนำเสนอระบบเกมเวอร์ชั่นล่าสุดหรือเนื้อหาเกมเวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งผู้ใช้บริการจะสามารถสัมผัสถึงสินค้าและบริการใหม่ล่าสุดของทางเพอร์เฟคเวิลด์ได้.
ข้อมูลที่อยู่ภายในในเซิร์ฟเทสและเซิร์ฟตัวอย่าง ทั้งหมดไม่ถือว่าอยู่ในขอบเขตการคุ้มครองตามเงื่อนไขการให้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการล็อกอินเข้าไปยังเซิร์ฟเทสหรือเซิร์ฟตัวอย่าง และรับการบริการใดๆ จากเซิร์ฟเทสหรือเซิร์ฟตัวอย่างแล้ว จะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการดังต่อไปนี้:
(1) เนื้อหาการให้บริการของเซิร์ฟเทสและเซิร์ฟตัวอย่างไม่ใช่เวอร์ชั่นทางการ ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ว่าเนื้อหาภายในนั้นจะมีความแตกต่างกับเวอร์ชั่นทางการอยู่บ้าง หรืออาจมีปัญหาเรื่องความไม่เสถียรของโปรแกรมหรือข้อมูลอาจสูญหาย ความผิดปกติทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการพบในระหว่างใช้งานเซิร์ฟเทสหรือเซิร์ฟตัวอย่าง ทางเพอร์เฟคเวิลด์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
(2) เพอร์เฟคเวิลด์จะไม่มีการกำหนดวันเวลาที่แน่นอนในการปรับปรุงระบบของเซิร์ฟเทสหรือเซิร์ฟตัวอย่าง และอาจดำเนินการลบข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในการให้บริการของเซิร์ฟเทสหรือเซิร์ฟตัวอย่าง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ตัวละครที่ผู้ใช้บริการใช้ภายในเกม ค่าประสบการณ์ ไอเทมรวมทั้งบันทึกและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) หรืออาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานตามความเหมาะสม
(3) การพิจารณาถึงความเสถียรของเซิร์ฟเทสหรือเซิร์ฟตัวอย่าง เพอร์เฟคเวิลด์สามารถนำเสนอประกาศการให้บริการทางหน้าเว็บหลักกับผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ทำการล็อกอินในเซิร์ฟเทสหรือเซิร์ฟตัวอย่าง
(4) เพอร์เฟคเวิลด์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นกับกรณีที่ผู้ใช้บริการล็อกอิน รับการบริการจากเซิร์ฟเทสหรือเซิร์ฟตัวอย่างแล้วได้รับความเสียหายใดๆ

15. ข้อมูลการเชื่อมต่อและโฆษณา
การเชื่อมต่อภายในหน้าเว็บของ4Games อาจสามารถเชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของบุคคล บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ โดยวัตถุประสงค์ในการสร้างการเชื่อมต่อเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ สำหรับสินค้า บริการหรือข้อมูลต่างๆ ที่ทางเว็บไซต์ของบุคคล บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ นั้นทางเพอร์เฟคเวิลด์ไม่ขอรับรองในความถูกต้อง น่าเชื่อถือในข้อมูลเชื่อมต่อดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งบุคคล บริษัทและองค์กรข้างต้นไม่มีความเกี่ยวพันใดๆ กับเพอร์เฟคเวิลด์ไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้าง มอบหมาย เป็นตัวแทน หุ้นส่วนหรือความสัมพันธ์อื่นๆ
ในระหว่างที่เพอร์เฟคเวิลด์ให้บริการผ่านทาง 4Games หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาจมีข้อความในการโฆษณาเชิงพาณิชย์หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ เนื้อหาภายในโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายเหล่านี้ ทางบริษัทต้นสังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 4Games ถือเป็นเพียงตัวกลางของการโฆษณาเท่านั้น หากผู้ใช้บริการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านการเชื่อมต่อภายในหน้าเว็บของ4Games พฤติกรรมการซื้อขายดังกล่าวจะถือเป็นการดำเนินการระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าของสินค้าหรือบริการนั้นเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพอร์เฟคเวิลด์ในทุกกรณี ทางเพอร์เฟคเวิลด์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบทางกฎหมายกับพฤติกรรมการซื้อขายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด

16. ความรับผิดชอบในการละเมิดสัญญา
ผู้ใช้บริการยืนยันที่จะรักษาสิทธิประโยชน์ของเพอร์เฟคเวิลด์และผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อตกลงทางกฎหมาย กฎกติกา เงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องจนก่อให้เกิดความเสียหายให้กับเพอร์เฟคเวิลด์หรือบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชดเชยกับความเสียหายที่เกิดขึ้น (ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง ค่าทนายความ ค่าเสียหายตามความเป็นจริง เป็นต้น จากการดำเนินคดีหรือขั้นตอนทางกฎหมาย)
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการละเมิดกฎหมายหรือเงื่อนไขการให้บริการจนก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้ใช้บริการยินยอมชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นการบริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถูกว่าจ้าง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดของเพอร์เฟคเวิลด์

17. ปฏิเสธการรับประกันหรือคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าการอัพโหลด แปะประกาศ ส่งต่อข้อมูลผ่านช่องทางใดๆ ของเพอร์เฟคเวิลด์หรือการส่งต่อข่าวสาร ข้อมูล ตัวอักษร ซอร์ฟแวร์ ดนตรี เสียง ภาพ กราฟฟิก วิดีโอ สารสนเทศ ข้อมูลการล็อกอินของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลอื่น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “เนื้อหา”) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือเป็นการส่งต่อแบบส่วนตัว ผู้เผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด เพอร์เฟคเวิลด์ไม่สามารถควบคุมการส่งต่อเนื้อหาจากช่องทางของเพอร์เฟคเวิลด์ และไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ครอบคลุมทั้งหมด ดังนั้นเพอร์เฟคเวิลด์จึงไม่ขอรับรองความถูกต้องทางกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ ข้อเท็จจริงและคุณภาพของเนื้อหา ซึ่งผู้เล่นรับทราบแล้วว่า การใช้บริการจากเพอร์เฟคเวิลด์ อาจมีความเป็นไปได้ที่จะต้องพบกับเนื้อหาที่ไม่บันเทิงใจ ไม่เหมาะสมหรือหยาบคาย และยืนยันว่าผู้ใช้บริการจะใช้วิจารณญาณของตนให้ดีและพร้อมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ปัดความรับผิดชอบให้กับเพอร์เฟคเวิลด์
ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าผู้ใช้บริการจะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้บริการของเพอร์เฟคเวิลด์แต่เพียงผู้เดียว ใบอนุญาตไอดีและการให้บริการของเพอร์เฟคเวิลด์จะเป็นไปตามเงื่อนไข “ปัจจุบัน” ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้ โดยทางเพอร์เฟคเวิลด์จะไม่รับประกันใดๆ กับผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นทางนิตินัยหรือพฤตินัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเป็นไปได้ในการซื้อขาย การใช้งาน ความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ ปราศจากไวรัสรวมทั้งไร้ซึ่งตำหนิข้อผิดพลาดใดๆ โดยทางเพอร์เฟคเวิลด์ไม่ขอรับประกันและรับผิดชอบในทุกกรณี
ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้ เพอร์เฟคเวิลด์ไม่ขอรับประกันความพอใจในสินค้าและบริการกับผู้ใช้บริการแบบ 100% และไม่รับรองว่าจะไม่เกิดข้อขัดข้องใดๆ กับการให้บริการ รวมทั้งไม่รับรองในความรวดเร็ว ปลอดภัย ข้อผิดพลาดรวมทั้งความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ตรงต่อเวลา ความราบรื่นในการส่ง เป็นต้น เพอร์เฟคเวิลด์ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด รวมทั้งเรื่องความถูกต้อง ตรงเวลาและความเรียบร้อยในการส่งมอบข้อมูล ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการดาวน์โหลดหรือรับข้อมูลสินค้าหรือบริการใดๆ ผ่านทางเพอร์เฟคเวิลด์ทั้งหมด จะต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ใช้บริการเอง ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบกับความเสียหายของระบบ การสูญหายของข้อมูลหรือความเสี่ยงอื่นๆ แต่เพียงผู้เดียว เพอร์เฟคเวิลด์ไม่ขอรับประกันหรือคุ้มครองในสินค้า การให้บริการ ขั้นตอนการซื้อขายใดๆ ทั้งสิ้น
ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้ เพอร์เฟคเวิลด์ไม่ขอรับผิดชอบต่อกรณีใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายหรือการเรียกร้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ จากการถูกทำร้ายร่างกาย จากข้อมูลส่วนตัวที่รั่วไหล การสูญเสียความน่าเชื่อถือหรือหรือความรับผิดชอบเนื่องจากความประมาท ความผิดพลาดหรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้ต้องสูญเสียเงินตราหรือความผิดพลาดอื่นๆ ที่ทำให้ต้องเสียทรัพย์หรือค่าชดเชย) ของผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นอุบัติเหตุ ไม่ใช่ทางตรง กรณีพิเศษ หรือทางอ้อมจากผลของการใช้สินค้าและบริการเพอร์เฟคเวิลด์ หรือความเกี่ยวพันด้านใดด้านหนึ่งกับการใช้สินค้าและบริการของเพอร์เฟคเวิลด์
เพอร์เฟคเวิลด์ระบุอย่างชัดเจนว่าไม่มีเงื่อนไขใดๆ ที่แสดงถึงการรับประกันหรือคุ้มครอง ไม่ว่าจะในรูปแบบที่ชัดเจนหรือโดยนัย เพอร์เฟคเวิลด์ไม่ขอรับประกันว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการผู้เล่นได้แบบ 100% และไม่รับรองว่าจะไม่เกิดข้อขัดข้องใดๆ กับการให้บริการ รวมทั้งไม่รับรองในความรวดเร็ว ปลอดภัย ข้อเท็จจริง ข้อผิดพลาดใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากทางเพอร์เฟคเวิลด์ทั้งที่เป็นทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เพอร์เฟคเวิลด์ไม่สามารถรับประกันในกรณีดังกล่าวได้เช่นกัน

18. เงื่อนไขการปฏิเสธความรับผิดชอบ
เพอร์เฟคเวิลด์ไม่ขอรับผิดชอบกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ กรณีพิเศษและแบบลูกโซ่ทั้งหมด ที่มาของความเสียหายข้างต้น: การใช้สินค้าและบริการผิดวิธี การซื้อสินค้าหรือบริการในรูปแบบที่คล้ายกันทางอินเทอร์เน็ต การดำเนินการซื้อขายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้บริการด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องและข้อมูลที่ผู้ใช้บริการส่งมีการบิดเบือน ความเสียหายที่ว่ามาข้างต้นถือเป็นความเสียหายที่อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของทางเพอร์เฟคเวิลด์ด้วย ซึ่งทางเพอร์เฟคเวิลด์ได้แจ้งเตือนผู้ใช้บริการแล้วว่าอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ในทำนองดังกล่าว
สำหรับปัญหาในการให้บริการใดๆ ของเพอร์เฟคเวิลด์ทั้งในส่วนของอุปสรรคจากเครือข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานทั้งในและนอกพื้นที่ เหตุขัดข้องทางเทคนิค ข้อจำกัดในการคุ้มครอง เหตุสุดวิสัย ไวรัสคอมพิวเตอร์ แฮ็กเกอร์ ตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการปิดการใช้งานหรือปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากความสามารถในการควบคุมทางเทคนิคของเพอร์เฟคเวิลด์ จนก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ อาทิ การระงับการให้บริการ การสูญหายของข้อความที่ผู้ใช้บริการส่ง เลขรหัสที่บิดเบือน การรับที่ผิดพลาด ไม่สามารถรับข้อมูล ความล่าช้า ทางเพอร์เฟคเวิลด์จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

19. การคุ้มครองลิขสิทธิ์
ในกรณีที่เพอร์เฟคเวิลด์ไม่ดำเนินการ ยังไม่สามารถดำเนินการในทันทีหรือยังไม่สามารถดำเนินการในเงื่อนไขดังกล่าวหรือสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดได้อย่างเต็มที่ ไม่ถือว่าเพอร์เฟคเวิลด์สละสิทธิ์ดังกล่าว และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการใช้สิทธิ์ดังกล่าวของเพอร์เฟคเวิลด์ในอนาคต

20. การจัดการข้อพิพาทและผลคุ้มครองทางกฎหมาย
คำอธิบายและวิธีการใช้งานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเพอร์เฟคเวิลด์ รวมทั้งสิทธิและพันธกรณีที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการใช้สินค้าหรือบริการของเพอร์เฟคเวิลด์ ทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (ไม่รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลเรือนที่อยู่ต่างแดนรวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน) ข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การลงนามในเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าวหรือการดำเนินการใดๆ จนก่อให้เกิดกรณีพิพาท ข้อพิพาทจากขั้นตอนการดำเนินการภายในเงื่อนไขการให้บริการนี้รวมทั้งข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการลงนามในสินค้าหรือบริการ ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้อำนาจของศาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
หากส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ไม่เป็นไปตามกฎข้อบังคับทางกฎหมาย จะยึดถือความถูกต้องจากกฎหมายเป็นหลัก ขณะเดียวกันทางเพอร์เฟคเวิลด์จะดำเนินการอธิบายหรือปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งเงื่อนไขข้ออื่นๆ นอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวจะยังมีผลบังคับใช้ดังเดิม

21. การจัดเก็บข้อมูลและทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการทั้งหมดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ทางเพอร์เฟคเวิลด์จะยึดถือหลักความปลอดภัยและความสะดวกเป็นหลัก แต่จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการดำเนินการลบหรือเก็บข้อมูลที่ปรากฏในการให้บริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเผยแพร่) ล้มเหลว นอกจากนี้เพอร์เฟคเวิลด์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาถึงสิทธิของผู้ใช้บริการว่าเหมาะสมกับเงื่อนไขการให้บริการนั้นๆ หรือไม่ หากผู้ใช้บริการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ เพอร์เฟคเวิลด์มีสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการให้บริการกับไอดี 4Games ดังกล่าว
ภายใต้การให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไอดี 4Games การส่งต่อผลงานไม่ว่าจะเป็นของผู้ใช้บริการเองหรือผู้ใช้บริการได้รับการมอบอำนาจจากเจ้าของผลงาน พฤติกรรมการอัพโหลดของผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใช้บริการทั้งหมดจะถือว่าเป็นการมอบสิทธิ์ในใช้งานและแสวงหาผลกำไรจากผลงานดังกล่าวให้เพอร์เฟคเวิลด์ฟรีถาวร แต่ทางผู้ใช้บริการหรือเจ้าของผลงานจะยังคงมีสิทธิ์ในการอัพโหลดผลงานดังกล่าวดังเดิม

22. การส่งมอบและแจ้งเตือน
การแจ้งเตือนทั้งหมดของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้สามารถอาศัยช่องทางประกาศจากหน้าเว็บไซต์ อีเมล์หรือในรูปแบบจดหมายทั่วไป การแจ้งเตือนดังกล่าวจะยึดวันที่ทำการส่งข้อมูลเป็นหลัก

23. ข้อตกลงอื่นๆ
รายละเอียดการให้บริการทั้งหมด เงื่อนไขการเก็บค่าบริการ รูปแบบการเก็บค่าบริการ อัตราค่าบริการรวมทั้งเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดของเพอร์เฟคเวิลด์จะยึดรายละเอียดที่ประกาศล่าสุดเป็นหลัก
หากเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้มีเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ไม่สามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่เป็นผล ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รายละเอียดของเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นจะยังสามารถอ้างอิงได้ตามปกติและมีผลบังคับใช้
หากผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะใดๆ ต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของการให้บริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในรายละเอียดเงื่อนไขการให้บริการ สามารถเสนอแนะความคิดเห็นได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายบริการลูกค้าเพอร์เฟคเวิลด์ ติดต่อ: CS@4games.com

ต้นฉบับเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้เขียนขึ้นด้วยภาษาจีน และมีความเป็นไปได้ที่จะต้องแปลเป็นภาษาอื่นๆ หากพบข้อแตกต่างระหว่างต้นฉบับภาษาจีนและภาษาอื่น ขอให้ยึดถือจากต้นฉบับภาษาจีนเป็นหลัก